Fundacja na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej
Błędowo 30b05-180 pomiechówek
Masz pytania? Zadzwoń+48 600 011 773

STATUT

STATUT FUNDACJI NA RZECZ PROMOCJI TURYSTYKI AKTYWNEJ

(tekst jednolity z dnia 07 marca 2019 roku)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLE

§ 1

 1. Fundacja na rzecz promocji turystyki aktywnej (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Piotra Dutkiewicza zamieszkałego w Warszawie, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 07.03.2019 w Warszawie , sporządzonym przez notariusza Annę Witczak, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.

§ 3

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem: Fundacja na rzecz promocji turystyki aktywnej, ul. Błędowo 30b, o5-180 Pomiechówek, dane rejestrowe.

§ 4

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

Rozdział II

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem głównym Fundacji jest promocja turystyki aktywnej wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 8

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. Ochrony środowiska, zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego;
 2. Wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych;
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 4. Turystyki i krajoznawstwa;
 5. Promocji i organizacji wolontariatu;
 6. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez na rzecz promocji turystyki aktywnej;
 2. Prowadzenie strony internetowej dotyczącej turystyki aktywnej;
 3. Prowadzenie bloga w zakresie promocji turystyki aktywnej;
 4. Współpracę z organami administracji rządowej, w tym z Polską Organizacją Turystyczną, z lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami;
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej;
 6. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki;
 7. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie dany, a także ich analiza;
 8. Udział w imprezach promocyjnych oraz targach krajowych i zagranicznych;
 9. Organizowanie wyjazdów studyjnych;
 10. Organizowanie konkursów;
 11. Współudział w opracowaniu strategii rozwoju turystyki i jej realizacji;
 12. Inspirowanie powstawania w gminach i powiatach lokalnych organizacji turystycznych (LOT) i bieżącą współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi;
 13. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Fundacji na rzecz promocji turystyki aktywnej.

Rozdział III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 złotych, wniesiony przez Fundatora w gotówce oraz dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, zgodnie z jej Statutem.

§ 11

Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

§ 12

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów ze zbiorek i imprez publicznych.

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, sponsoringu i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów fundacji, jeżeli spadkobiorcy lub donator nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

WŁADZE ZARZĄDU

§ 14

Fundacja jest jednoosobowa.

§ 15

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego członka, w chwili powołania Fundacji fundator pełni funkcję Zarządu.
 2. W chwili powołania Fundacji Piotr Dutkiewicz pełni funkcję Prezesa.
 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17

Prezes Zarządu:

 1. Opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji.
 2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu spadku.

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTOWANIA

§ 18

 1. Fundację reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 19

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz : Fundacji, wskazanej przez Zarząd, prowadzącej działalność charytatywną
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 21

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 
 
Skip to content