Fundacja na Rzecz Promocji Turystyki Aktywnej
ul. Szmaragdowa 1403-680 Warszawa
Masz pytania? Zadzwoń+48 600 011 773

Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.
2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” rejestrując się na wydarzenie wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres), w zakresie i na potrzeby realizacji Akcji Czysta Wkra oraz działań marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasza Wkra, Fundacja Promocji Turystyki Aktywnej, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Everal.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wymienionym powyżej oraz w celu informowania mnie o akcjach i wydarzeniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasza Wkra, Fundacja Promocji Turystyki Aktywnej, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Everal.

Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

 1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:

 1. dostępu do moich danych osobowych;

 2. sprostowania moich danych osobowych;

 3. usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

 1. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

 2. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym.

 1. przenoszenia moich danych osobowych,

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

 3. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Kontakt do inspoktora danych osobowych: daneosobowe@everal.pl